AZ EDELÉNYI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Az alapítók által elfogadott alapszabály a következő:

Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme

1. Az Egyesület neve: Edelényi Futók Egyesülete
2. Az Egyesület székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 142/C.
3. Az Egyesület működési területe: Magyarország, Edelényi kistérség
4. Az Egyesület elektronikus levélcíme: edelenyifutok@gmail.com
Az egyesület önálló jogi személy, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
Az egyesület kiadásait tagdíjakból, pályázatokon elnyert támogatásokból fedezi.
A szervezetben végzett munka önkéntes, azért díjazás nem jár.

1. Az Egyesület célja és feladata

Célok: Az egyesület elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytat.
1. A sportkultúra, ezen belül a futás minél szélesebb körben való népszerűsítése.
2. Az aktív sportolás beépítése az emberek mindennapjaiba. Az egészséges életmód
szemléletének kialakításában és megtartásában való közreműködés. Mozgásszegény életmód
elleni küzdelem, példamutatás a fiatalok számára.
3. A sport segítségével felhívni az emberek figyelmét a környezet- és természetvédelem
fontosságára.
Feladatok:
1. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése sportrendezvények szervezésével és
lebonyolításával.
2. Az amatőr- és hobbifutás széles körben történő népszerűsítése.
3. Testi- és lelki fogyatékkal élők számára lehetőség teremtése közös sportolásra, a futás
szépségeinek átélésére.
4. Amatőr- és versenyfutók segítése, közösségépítés.

2. Az Egyesületet létesítő személyek (alapító tagok) neve és lakóhelye

Az egyesület alapító tagjainak névsorát az alapszabály 1. számú mellékletét képező tagjegyzék
tartalmazza.

3. Az Egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások mértéke, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje

1. Az alapító tagok vállalják, hogy az Egyesület részére személyenként 3000.- Ft,
azaz háromezer Forint vagyoni hozzájárulást nyújtanak, mely összeget évente egy alkalommal, az
Egyesület nevére nyitott bankszámlára - tagdíj címén – befizetik. Az alapító tagok a vagyoni
hozzájárulás összegét első alkalommal a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés jogerőre
emelkedésének napjától számított 30 napon belül kötelesek szolgáltatni. A megalakulást követően az
évenkénti díjfizetés az adott év március 31. napjáig esedékes.
2. Az újonnan belépő tagok a vagyoni hozzájárulás összegét első alkalommal a belépési kérelem
közgyűlés általi elfogadásától számított 30 napon belül, az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvében
meghatározottak szerint, részarányosan kötelesek szolgáltatni.
3. A Közgyűlés kizárja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki az Egyesület ügyvezetőjének második
írásbeli felszólítására 15 napon belül nem fizeti meg a határidőben befizetni elmulasztott tagdíjat. Az
ügyvezető írásbeli felszólításában köteles a tagot előzetesen figyelmeztetni a kizárásra, mint a
tagdíjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményére. Az éves tagdíj megfizetésének elmulasztása csak
abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható,
azaz önhibájából nem fizette meg a tagdíjat. A tag kizárásáról a Közgyűlés dönt, döntését írásba
foglalja és megküldi a tagnak. Az ügyvezető a kizárt tagot törli az egyesület tagjainak sorából. A
tagsági jogviszony megszűnése a kizáró határozatnak a kizárt tag általi kézhezvételével válik
hatályossá.

4. Az Egyesület vezető tisztségviselője

Az Egyesület ügyvezetője:
Név: Puskás Béla (szül.: Miskolc, 1976.04.01.; anyja neve: Juhász Éva Katalin)
Lakóhely: 3780 Edelény, Borsodi út 142/C.
Az ügyvezető megbízatása 5 évre szól.

5. A nyilvántartásba-vételi és változásbejegyzési kérelem benyújtása

A nyilvántartásba-vételi kérelem illetve a változásbejegyzési kérelem benyújtására az
ügyvezető köteles.

6. Az Egyesület tagjának jogai

1. Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. A közgyűlés határozatainak
meghozatalában szavazati joggal rendelkezik. Az Egyesület tevékenységével illetve működésével
kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet. A vezető tisztségviselőtől felvilágosítást kérhet az
Egyesület tevékenységéről, indítványt tehet a közgyűlés napirendi pontjaira. Betekinthet az Egyesület
nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.
2. Az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, összeférhetetlenségi és elfogadó
nyilatkozata alapján az Egyesület bármely veszető tisztségére megválasztható és újraválasztható.
3. Az Egyesület valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és az Egyesület legfőbb
szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal rendelkezik. Az Egyesület
tagjait egyenlő jogok illetik.
4. A tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés összehívását
kezdeményezheti.
5. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.

7. Az Egyesület tagjának kötelezettségei

1. Az Egyesület tagja köteles aktívan részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában.
2. Az Egyesület tagja köteles megfizetni a tagdíjat.
3. Az Egyesület tagja köteles megtartani, illetve teljesíteni a közgyűlés határozataiban foglaltakat.
4. Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
5. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét.

8. A tagsági jogviszony keletkezezése

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a
belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
2. A közgyűlés annak a személynek a belépési kérelmét fogadhatja el, aki a belépési kérelmében
vállalja az alapszabály 10. pontjának 1. alpontjában foglalt kötelezettségeket.
3. A tagfelvételi kérelmet az ügyvezetőhöz kell benyújtani.
4. A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül a közgyűlés határoz.
5. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

9. A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
d) a tag kizárásával
2. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. Az egyesületből való kilépés a kilépés szándékát tartalmazó
nyilatkozat ügyvezető általi kézhezvételével válik hatályossá.

10. A tagsági jogviszony feltétele és felmondása

1. Az alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a belépési nyilatkozatában
a) elfogadja az Egyesület céljait,
b) magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület alapszabályát,
c) vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését és
d) vállalja az Egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az Egyesület
tevékenységében történő rendszeres részvételt és az Egyesület céljának megvalósítására irányuló
folyamatos közreműködés kötelezettségét.
2. Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos
felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az ügyvezető előterjesztésére az Egyesület
közgyűlése dönt.

11. Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai

1. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a figyelmeztetés és az
Egyesület rendezvényétől illetve rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb egy év időtartamra.
2. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az
ügyvezető javaslatára a közgyűlés rendeli el.
3. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot a közgyűlés által
e feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett
meghallgatja.
4. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az
ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a
tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez
címzett határozati javaslatát.
5. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az ügyvezető köteles összehívni a
közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott
határozati javaslatot.
6. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati javaslat
módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.
7. Az összehívott közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy
megtárgyalását követően nyomban határoz.
8. A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként - fentieknek
megfelelően - figyelmeztetést, az Egyesület valamely rendezvényétől illetve rendezvényeitől
legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja.
9. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell tüntetni a
jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési
határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell.
10. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes
törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.

12. A tag kizárása

1. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
2. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az ügyvezetőnél kell bejelenteni. A bejelentett
kezdeményezést az ügyvezető terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását a
közgyűlés határozattal rendeli el.
3. Az eljárás megindításáról szóló határozatot 5 napon belül, postai kézbesítés útján kell
közölni a taggal. Ezt követően az ügyvezető a határozat meghozatalától számított 30 napon
belül, jegyzőkönyv felvétele mellett köteles biztosítani, hogy az érintett tag védekezését
előadhassa, a tagot meghallgatja, továbbá meghallgatja azokat a személyeket, akik az ügyre
vonatkozó bizonyítandó tényről tudomással bírnak, okiratokat szerez be, tisztázza a
tényállást, és a bizonyítékok alapján határozati javaslatot készít. A javaslat elkészítésétől
számított 15 napon belül az ügyvezető köteles összehívni a közgyűlést. A kizárásról a
közgyűlés az általános határozathozatali szabályok szerint határozattal dönt. A kizárást
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A tagsági jogviszony a kizárásról szóló
közgyűlési döntés meghozatalával szűnik meg. A kizárásról rendelkező határozat ellen
fellebbezésnek nincs helye. A határozat hatályon kívül helyezése iránt keresetet az érintett
tag a közléstől számított 30 napon belül terjesztheti elő az egyesületet nyilvántartó
törvényszékhez. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat
végrehajtására halasztó hatálya nincs. A kizáró határozatot a taggal a meghozatalától
számított 15 napon belül írásban, igazolható módon közölni kell.

13. A közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a közgyűlés helye meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a jegyzőkönyv vezetésnek valamint a határozatok kihirdetésének szabályai

Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
A közgyűlés a határozatait kizárólag ülés tartásával hozza meg.
1. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
2. A közgyűlés nem nyilvános.
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselő
elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;és
i) a végelszámoló kijelölése.

4. A közgyűlést az ügyvezető írásban a javasolt napirend közlésével az Egyesület székhelyére vagy a
tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze. A közgyűlést
elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni. A meghívót olyan időben kell
kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a tervezett közgyűlés napjáig terjedő idő
legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és
az előterjesztők indokolását.
5. A meghívónak tartalmaznia kell
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét;
d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok
tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés
összeghívására irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt közgyűlés napja is.
6.A meghiúsult közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább 15 napnak kell
eltelnie.
7. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
8. Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával
meghatározott más helyen tartja.
9. Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
10. Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
11. A közgyűlést az Egyesület ügyvezetője vezeti.
12. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a felügyelőbizottsági
tagok illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A
közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a
közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
13. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen
van. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag indítványára a
közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással
határoz. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
14. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

15. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető
elnök szóban kihirdeti.
16. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a
közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen
megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott
napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet
a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai
közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti.
17. A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát
18. A határozatokat az egyesület ügyvezetője köteles annak meghozatalától számított 15 napon belül
az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblára kifüggeszteni.
19. A tag személyét érintő határozatot a taggal postai kézbesítés útján, ajánlott küldeményként kell
közölni.

14. A közgyűlés határozathozatala

1. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet
2. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
3. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
4.Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő tagok
vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, a közgyűlés
a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozzák meg.

15. Az ügyvezetés ellátása

1. Az Egyesület ügyvezetését az ügyvezető látja el. Az ügyvezetői tisztséget betöltő személy
újraválasztható.
2. Az Egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés hatáskörébe, az ügyvezető jogosult.
3. Az ügyvezető ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni.
4. Az Egyesület ügyvezetőjét az Egyesület létesítő okiratában (alapszabályában) kell kijelölni. Az
ügyvezetőt a jogi személy tagjai választják meg, vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás
a tisztségnek a megválasztott által történő elfogadásával jön létre.
5. Az egyesületet az ügyvezető képviseli. Képviseleti joga általános és önálló, mely magában foglalja
a bankszámla feletti rendelkezési jogot is.
6. Két közgyűlés közötti időben az ügyvezető dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az
ügyvezető köteles beszámolni.
7. Az ügyvezető hatásköre, feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a közgyűlés határozatainak végrehajtása
c) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
e) a közgyűlés összehívása, a tagság értesítése;
f) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
g) a tagság nyilvántartása;
h) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
i) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
j) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
k) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés;
l) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály a feladatkörébe sorol

16. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

17. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség

1. A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy
alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi
személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az
iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez
kötheti.
2. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi
személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy
felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás
megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a
felvilágosítás megadására.

18. A vezető tisztségviselő felelőssége

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

19. Az Egyesület képviselete és jegyzése

1. Az Egyesület törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő (ügyvezető) látja el.
2. A vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja.

20. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése

1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
2. Az Egyesület tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető
tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
3. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
4. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.

21. Az Egyesület tagjainak jegyzéke

1. Az Egyesület ügyvezetője az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tagjegyzékben tartja nyilván.
2. Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a nevét és lakóhelyét,
akinek a tagsági jogviszonya megszűnt.
3. Az Egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a nevét és
lakóhelyét, akit a közgyűlés az egyesületbe tagnak felvett.
4. A hatályos tagjegyzéket a hatályos alapszabály mellékleteként kell csatolni.
5. A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes adatok
megfelelő megóvásáról.

22. Záró rendelkezés

1. Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.
2. Ezt az alapszabályt az alulírott alapító tagok elolvasták, és mint az akaratukkal mindenben
megegyező alapítói nyilatkozatukat az alulírott helyen és napon aláírták.

ZÁRADÉK: Alulírott Puskás Béla, mint az egyesület ügyvezetője/képviselője igazolom, hogy az
alapszabály megfelel a létesítő okirat- módosítások alapján hatályos- tartalmának.

Kelt: Edelény, 2017. november 10.

Belépési nyilatkozat

Kiemelt támogatóink

DreherFedridVizamo S.R.O. Magyarországi Fióktelepe
© Edelényi Futók EgyesületeKészítette: rlnd.hu